FLUITRONIC 4154.200

KEZELÉSI LEÍRÁS


A gyártó 2009 januártól a 4154.200 típusú elektronikával forgalmazza a nyomkarimakenõ berendezéseket.

Elõszó

Jelen kezelési és karbantartási utasítás minden szükséges utalást tartalmaz a FluiTronic II vezérlõ szakszerû, és biztonságos üzemeltetéséhez.

Kérjük, olvassa el, és tartsa szem elõtt a kezelési és karbantartási utasítás elõírásait, amely révén a hibák és veszélyek elkerülhetõk.

Ez a kezelési és karbantartási utasítás csak az adott készülékre vonatkozólag érvényes, és minden olyan adatot tartalmaz, amely a szereléshez, a beüzemeléshez, a mûködtetéshez, ill. a szervizeléshez szükséges.

Az elsõ beüzemelés elõtt olvassa át tüzetesen a kezelési és karbantartási utasítást, hogy ezzel a biztonságos, és gazdaságos üzem biztosított legyen.

Mindennemû szerviz, ill. beüzemelési munkálat csak szakképesített személy által végezhetõ!

Ha a szerviz, ill. beüzemelési munkákat elmulasztják, vagy nem szakszerûen végzik el, a garancia megszûnik.

E leírás a jelenlegi mûszaki állapotnak felel meg. A módosítás, és eltérés jogát fenntartjuk.

A Baier + Köppel (BEKA) kifejezett írásos engedélye nélkül e dokumentum része, vagy egésze bárminemû indokkal sem sokszorosítható, vagy továbbítható, függetlenül attól, hogy az milyen módszerrel, és eszközzel történik.

© 2008 Baier + Köppel (Magyar verzió: 2009 GanzPlan Hungária Kft.)

Minden jog fenntartva!


1. Biztonsági elõírások

Alább alapvetõ utasítások találhatóak, amelyek a beszerelés, az üzemelés, és a szervizelés alkalmával követendõk.

Nem csak e pontban szereplõ biztonsági elõírások, de más helyen szereplõ elõírások is figyelembe veendõk!

Közvetlenül a készüléken, vagy a készülék alkatrészein elhelyezett utasításokat betartani kötelezõ, továbbá ezek olvashatósága mindig biztosítandó!

1.1. Személyi képzettség, ill. betanítás

A szerelõ, kezelõ, szervizelõ, és üzembentartó személyzetnek megfelelõ képzettséggel kell rendelkeznie. A személyzet alkalmasságát, képzettségét, és felügyeletét az üzemeltetõnek kell szabályoznia. Ha a személyzetnek nincs meg a megfelelõ tapasztalata, gondoskodni kell a betanításról. Az üzemeltetõ feladata továbbá, hogy a személyzet a kezelési utasítást teljes mértékig megértse.

1.2. A biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyása

A biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyásának következménye lehet mind személyi, mind a készülékben, mind a környezetben okozott kár. Ugyanígy jelentheti a készülékre vonatkozó, mindennemû kárigény elvesztését.

Példaképpen a következõk léphetnek fel:

A készülék fontos funkcióinak kiesése;

A szervizelés és üzemeltetés elõírt szabályainak hasztalansága;

Személyzet veszélyeztetése elektromos, mechanikus, és kémiai behatásokkal;

A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagokkal.

1.3. Biztonsági elõírások üzemeltetõk/kezelõk részére

Veszélyes anyagok szivárgásának olyan szintû elvezetése, hogy a többi alkatrészben, személyzetben, és környezetben kár ne essék;

Túlnyomás levezetõ vezetékek, és nyílások olyan elhelyezése (pl. a sûrített levegõs rendszer), hogy a többi alkatrészben, személyzetben, és környezetben kár ne essék;

A törvényes határozatokat be kell tartani;

Az áramütés veszélyét el kell kerülni;

További adatlapokat, ill. biztonsági adatlapokat (pl. alkalmazott kenõanyag) szem elõtt kell tartani.

1.4. Biztonsági elõírások szerviz, vizsgálati, és szerelési munkákhoz

Mindennemû szerviz, vizsgálati, és beüzemelési munkálat csak szakképesített személy által végezhetõ!

A készüléken végzett munkákat alapvetõen álló (üzemen kívüli) helyzetben kell elvégezni. A leírásban szereplõ, készülék kikapcsolására vonatkozó elõírásokat be kell tartani. A szivattyúk, és az ellátó eszközöket, amelyek egészségre ártalmas anyagot továbbítanak, meg kell tisztítani.

Minden biztonsági, és védelmi berendezést a munkák elvégeztével azonnal vissza kell szerelni.

A vonatkozó rendeletek szerint a környezetre veszélyes anyagokat megfelelõen kell kezelni.

1.5. Önhatalmú átépítés és cserealkatrész gyártás

A készülék módosítása, vagy átépítése csak a gyártóval való elõzetes egyeztetés után lehetséges. Az eredeti cserealkatrészek, és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata a garancia megszûnését eredményezheti.

1.6. Meg nem engedett üzemeltetési módok

A készülék üzembiztonsága csak a leírásban foglalt, elõírásszerû üzemeltetés során szavatolt. A technikai adatok között felsorolt értékeket semmi esetre sem szabad túllépni.

A szerviz-, és javítási munkák során azon alkatrészek, melyek a kenõanyaggal érintkezésbe kerültek, ill. a kenõanyag utántöltés során használt alkatrészeket az ide vonatkozó biztonsági elõírások szerint kell kezelni.

A biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyása mindennemû kárigény megszûnését vonja maga után.

A biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyása mindennemû kárigény megszûnését vonja maga után.


2. Alkalmazás

A Fluitronic II készülék a porlasztásos kenõberendezések optimális vezérlésére szolgál. A funkciók és beállítások a lehetséges alkalmazások egész területét átfogják, és opcionálisan, vagy a lehetõséghez mérten elõre választhatóak.


3. Szerelés

Alapesetben a vezérlõ egység vezérlõszekrénybe építve, és bekötésre készen van kábelezve. A beépítés már meglévõ szekrénybe, vezérlõpultba, vagy elosztó sínre is történhet. Az üzemi paraméterek beállításához a jó hozzáférhetõséget biztosítani kell.


4. Méretek


5. Technikai adatok – elektromos rész

Tápfeszültség: 24 V DC

Engedélyezett feszültségtartomány: 12-40 V DC

Áramfelvétel: 0,7 A (az összes opció kihasználásával)

Felvett teljesítmény: 18 W (az összes opció kihasználásával)

Y1-Y4 kimenetek, bekötés 1X-en

Üzemi feszültség: 24 V DC

Kapcsolási teljesítmény: 100 W kimenetenként

Hibaüzeneti kimenet ERROR 1X-en

Kapcsolattípus: 1 váltó

Kapcsolási feszültség: 250 V AC/DC

Max. kapcsolási áram: 2 A

Kapcsolási teljesítmény: 125 VA

B1-B10 bemenetek a 2X-en

Vezérlõ feszültség: 24 V DC

Vezérlõ áram: 7mA bemenetenként


6. Technikai adatok – összefoglaló rész

Környezeti feltételek (üzemben): -25…+70 °C, relatív páratartalom 10…90%

Védettség: IP 41

Bekötés: Aljzattal, max. 2,5 mm2

Ház anyaga: Alumínium

Tömeg: 650 g


7. Engedélyek, szabványok

Vizsgálati specifikációk EMV vizsgálat

EN50121-3-2:2007

EN50155:2008 (csak feszültségellátás, §5.1)


8. A készülék felépítése

8.1. A készülék bekötése


Az 1X OUTPUT kapocsléc magában foglalja a hálózati csatlakozót, az Y1-Y4 mágnesszelep-vezérlést, és a riasztási ERROR/OK kimenetet.

A 3-6 mágnesszelep-vezérlõ kapcsok pozitív-kapcsolásúak.

2X INPUT kapocslécen a vezérlési és felügyeleti bemenetek találhatóak.

8.3. Aljzatkiosztás

Aljzatkapcsolatok 1X-en

Feszültségellátás: 24 V DC

Y1 kimenet: szivattyúvezérlés mágnesszelepe

Y2 kimenet: porlasztólevegõ mágnesszelepe

Y3 kimenet: külsõ tisztítás mágnesszelepe

Y4 kimenet: irányfüggõ kenés mágnesszelepe

ERROR: A relé hibamentes üzem esetén meghúz (hibaüzenet vagy tápfeszültség hiány esetén elejt)

Aljzatkapcsolatok 2X-en

B1 bemenet: ütemszámláló bemenet, vagy szünetidõ-zár

B2 bemenet: mennyiségmérõ szivattyú 1

B3 bemenet: mennyiségmérõ szivattyú 2

B4 bemenet: kenõanyagtartály szintellenõrzés

B5 bemenet:
 RESET

B6 bemenet: munkaidõ-zár

B7 bemenet: légmennyiség ellenõrzés

B8 bemenet: bal ív bemenõjel

B9 bemenet: jobb ív bemenõjel

B10 bemenet: csövek megtöltése kenõanyaggal (tartós megtöltés)

Megjegyzések a B1-B10 kapcsok vezérléséhez (2X kapocsléc):

B1 bemenet:
Ütem üzemmódban az érintkezõ minden zárásával a számláló egy szinttel feljebb lép. Idõ üzemmódban az érintkezõ zárásakor a szünetidõ állandó marad. A kapcsolat megszakítása esetén a szünetidõ tovább csökken.

B2 bemenet:
A mennyiségmérõ jele dinamikusan kerül kiértékelésre. A munkaidõ alatt az érintkezõknek zártnak, majd az azt követõ szünetidõben szabadnak kell lenni.

B3 bemenet:
Kiértékelés úgy, mint B2-nél, de csak akkor, ha 2 szivattyú van a rendszerben. A B2, és B3 bemenetek lekérdezése párhuzamos, a bekötési kiosztásban felcserélhetõek.

B4 bemenet:
A szintérzékelõ kapcsolója, a min. töltésfelügyelet, szabad állapotban zárt. A kapcsolat a kenés elindulásakor lekérdezésre kerül, és zártnak kell lennie.

Ha nincs szintérzékelõ beépítve, a B4 bemenetet +24 V-tal át kell hidalni.

A tartály megtöltésekor a hibaüzenetet a szintjelzõ kapcsoló automatikusan feloldja, és kivált egy kenõimpulzust.

B5 bemenet:
A készülékbe beépített S1 kapcsolón kívül erre a bemenetre köthetõ egy külön RESET, ill. közbensõ kenés gomb.

B6 bemenet:
Ha a munkaidõ-zár érintkezõje szünetidõ alatt zár, a szünetidõ lefutása, ill. a beállított szünetütem-érték elérése után csak akkor indul el a szivattyú (Y1) vezérlése, és a porlasztó levegõ (Y2) hozzáadása, ha a kapcsolat bontásra kerül.

B7 bemenet:
A opcionális, szivattyúhoz vezetõ porlasztólevegõ csõbe épített légmennyiségmérõ érintkezõje zár, ha az üzembe helyezéskor betáplált értékû kellõ levegõmennyiséget érzékel. A kapcsolat bont, ha a levegõ hozzávezetés megszûnik (szünetidõ).

B8 bemenet:
Ha az irányfelismeréssel rendelkezõ ívrérzékelõ kapcsa bal ívbe haladáskor zár, akkor azonnali kenési folyamat kezdõdik az Y1 mágnesszelep, és az Y2 porlasztólevegõ vezérlésével.

Ha irányfelismerés nélküli ívérzékelõ van beépítve, a kenési folyamat mindkét oldalra kiterjedõen kezdõdik meg.

A vezérlés igény szerint történhet a B8, vagy B9-en.

B9 bemenet:
Ha az irányfelismeréssel rendelkezõ ívérzékelõ kapcsa jobb ívbe haladáskor zár, akkor azonnali kenési folyamat kezdõdik az Y1 mágnesszelep, és az Y2 porlasztólevegõ vezérlésével. Ezen kívül az ívérzékelés idejére az irány-mágneskapcsoló Y4 meghúz.

Ha irányfelismerés nélküli ívérzékelõ van beépítve, a kenési folyamat mindkét oldalra kiterjedõen kezdõdik meg, az Y4 vezérlése kimarad. A vezérlés igény szerint történhet a B8, vagy B9-en.

B10 bemenet:
Ezen bemenet kapcsa zárásának eredményeképpen megindul a csövek beállítás szerinti ciklusos tartós feltöltése.

Az erre a bemenetre kötött kapcsolóval álló jármû esetén is indíthatóak próbaporlasztások fúvóka beállításhoz, vagy a készülékellenõrzéséhez. A kapcsolót a vizsgálat idejére zárva kell tartani.

A kenõimpulzusok kiváltása úgy is lehetséges, hogy a B6 munkaidõ-zár bemenet zárt. A kenõimpulzusok kiváltása csak akkor szûnik meg, ha beépített kenõanyag-szintjelzõ érzékelõje üres jelzést ad. A további funkciók nincsenek figyelemmel kísérve.

A B1-B10 bemenetek +24 V DC-vel más teleprõl történõ ellátása engedélyezett.

Tetszés szerinti az alternatíva a feszültségmentes kapcsokra, ha a B1-B10 bemenetek vezérlése pnp kapcsolású közelítõ kapcsolóval történik. A közelítõ kapcsoló GND kapcsát a 2X léc 24-es kapcsán kell földelni.

Felmerülõ kérdéseivel, ill. a készülék jelen dokumentumban nem leírt zavara esetén lépjen kapcsolatba a szakképesített személyzetünkkel.